Wypych Adam

WYPYCH ADAM


(1930 – 1990)

Urodził się 19 listopada 1930 r. w Ptkanowie w powiecie opatowskim.

W latach powojennych należał do ZHP w Hufcu Opatów. Brał udział w obozach harcerskich m.in. w Piechowicach. Od 15 V 1951 r. był zatrudniony w szkole podstawowej i Liceum Pedagogicznym w Sandomierzu. Studiował filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Studia kontynuował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, w której w 1954 r. uzyskał stopień magistra filologii rosyjskiej. W latach 1954-1972 pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego w I Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Po Zjeździe Łódzkim ZHP w 1956 r. został opiekunem 2 Kieleckiej Drużyny im. gen. J. H. Dąbrowskiego w tej szkole. Drużyna należała do najlepiej pracujących wówczas w hufcu kieleckim. Uczestniczyła w zlotach hufca, organizowała obozy wędrowne w Tatry i Pieniny na których pełnił funkcję komendanta. Dzięki jego pomocy, z inicjatywy hm. Adama Massalskiego w Liceum im. S. Żeromskiego powstał Błękitny Szczep Dzieci Gór, który prowadził wszechstronną działalność wychowawczą i programową. Uczestniczył również w pracy hufca Kielce-miasto. W sierpniu 1970 r. kierował wycieczką instruktorów hufca do ówczesnego Związku Radzieckiego. Delegaci na III Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą hufca kieleckiego 23 lutego 1969 r. wybrali go w skład Rady Hufca.

Komendant Chorągwi Kieleckiej rozkazem L. 4/70 z 15 VI 1970 r. mianował go harcmistrzem. Na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 11 lutego 1971 r, został wybrany członkiem Komendy Hufca Kielce-miasto. 16 grudnia 1973 r. V Konferencja powierzyła mu ponownie funkcję członka Rady Hufca.

W latach od 1972 r. do 31 grudnia 1973 r. pracował w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Kielcach, a w latach 1973—1982 był wizytatorem w Kuratorium Oświaty i Wychowania. W okresie 1982-1984 był zatrudniony w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Ponadto w 1984 r. pracował w I Liceum Ogólnokształcącym na 9/18 etatu. W 1985 r. został zatrudniony w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Kielcach.

Zmarł w Kielcach w 1990 r. w Kielcach. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach. Żegnał go wychowanek prof. harcmistrz Adam Massalski. Naczelnik ZHP rozkazem L. 4/79 z 15 czerwca 1970 r. odznaczył go Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. W tym samym roku otrzymał Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Posiadał ponadto: Złoty Krzyż Za-sługi (1974), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984). Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przyznało mu w 1983 r. i 1984 r. Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.

Z okazji Światowego Zlotu ZHP, który odbył się w Kielcach w 2007 r. z inicjatywy jego wychowanka - prezesa Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Związku Filatelistycznego w Kielcach - Janusza Łojka - ukazała się okolicznościowa karta pocztowa wydana przez Pocztę Polską, na której znajduje się jego fotografia, krótka nota biograficzna i zdjęcie przedstawiające go w otoczeniu harcerzy 2 KDH podczas zlotu hufca kieleckiego w Cedzynie w 1958 r.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony