Duchniak Władysław

Krzyż harcerski


(1906 – 1939 )

Urodził się 9 kwietnia 1906 r. w Kielcach. Był synem Teodora i Karoliny z domu Cacek.

Jako uczeń pierwszej klasy gimnazjum państwowego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, jesienią 1919 r. wstąpił do l KDH im. Dionizego Czachowskiego. W latach 1922-1924 był zastępowym. Wraz ze swoim zastępem uczestniczył w I Zlocie Narodowym ZHP w 1924 r. w Warszawie na Siekierkach. W latach 1924-1928 był drużynowym l KDH. Od 3 lipca do 2 sierpnia 1926 r. był uczestnikiem kursu instruktorskiego w Mąchocicach koło Kielc zorganizowanego przez Komendę Chorągwi Łódzkiej, na którym złożył próbę na podharcmistrza. W 1927 r. został mianowany podharcmistrzem (RN ZHP L. 10 z 20 kwietnia 1927 r.). W 1928 r. ukończył gimnazjum. W lipcu tego roku brał udział w kursie dla drużynowych zorganizowanym przez Kielecką Komendę Harcerzy w Niwkach Daleszyckich koło Kielc, jako członek komendy. W sierpniu tego roku był uczestnikiem I Kursu Związkowego ZHP w Niedzicy, którego komendantem był Naczelnik Głównej Kwatery Harcerzy - Stanisław Sedlaczek. W dniach 26 - 29 sierpnia 1928 r. uczestniczył w IV Zjeździe Starszego Harcerstwa w Sromowcach Wyżnych.

W 1928 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemii. W latach 1928-1930 był członkiem Referatu Chorągwi Kieleckiej do spraw obozów przy Głównej Kwaterze Harcerzy. Po wznowieniu działalności Komendy Chorągwi Harcerzy w Kielcach od 7 X 1930 r. pełnił funkcję łącznika Komendy Chorągwi z Główną Kwaterą. W lipcu 1929 r. uczestniczył w Zlocie Narodowym w Poznaniu jako członek komendy wyprawy Chorągwi Kieleckiej. W VII 1930 r. prowadził obóz l KDH w Sienkiewiczach na Polesiu. W lipcu 1931 r. był kierownikiem wyprawy Chorągwi Kieleckiej Harcerzy na Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze. Był komendantem obozu Chorągwi Kieleckiej Harcerzy. Po Zlocie uczestniczył wraz z zastępem zlotowym l KDH w wędrówce po Śląsku Zaolziańskim. W latach 1934-1939 współpracował z Komendą Chorągwi Warszawskiej jako referent do spraw obozownictwa.

3 maja 1933 r. zawarł związek małżeński z podharcmistrz Heleną Stankiewicz, później mianowaną harcmistrzynią. W 1938 r. urodziła im się córka - Grażyna Dorota.

We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany jako podporucznik do czynnej służby. Zginął śmiercią żołnierską w walce 19 września 1939 r. we wsi Siennica Nadolna pod Krasnymstawem. Został pochowany na cmentarzu w Krasnymstawie. Naczelnik ZHP rozkazem L. 10/87 z l października 1987 r. pośmiertnie przyznał mu Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami.

Julian Hendler

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony