Świt Wacław

ŚWIT WACŁAW


(1918 – 1976 )

Urodził się 22 sierpnia 1918 r. w Kielcach. Był synem Wojciecha i Kazimiery z domu Widulińskiej.

W 1930 r. będąc uczniem 8-klasowego Gimnazjum im. M. Reja wstąpił do działającej w szkole 2 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1932 r. złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał krzyż nr 669.1.87, który był przekazywany w rodzinie następnym pokoleniom i stanowi cenną rodzinną pamiątkę. Od 11 do 25 lipca 1935 r. był uczestnikiem Jubileuszowego Zlotu XXV-lecia Harcerstwa w Spalę. W następnym roku od 26 czerwca do 27 lipca wraz z 2 KDH brał udział w obozie, w Trokach na Wileńszczyźnie.

W 1938 r. zdał egzamin maturalny i został przyjęty na I rok Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia przerwał wybuch wojny, którą spędził w Kielcach. 5 września 1943 r. zawarł związek małżeński z Izabellą z domu Rybak. 12 lipca 1944 r. urodził się syn Zbigniew.

22 VIII 1944 r. roku został aresztowany w łapance i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po powrocie do kraju w 1945 r. rozpoczął pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacji, gdzie był zatrudniony do 1947 r.

Od pierwszych powojennych lat był działaczem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, w którym społecznie pracował w Wydziale Gier i Dyscypliny. Jednocześnie podjął działalność w Harcerskim Klubie Sportowym „Lechia” w Kielcach, l stycznia 1946 r. urodził się syn Tadeusz. Od l lipca 1957 r. pracował kolejno jako sekretarz, a następnie przewodniczący w Zarządzie Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Kielcach. Tę ostatnią funkcję pełnił do 1963 r.

Rozkazem L.6 z 15 czerwca 1947 r. p.o. komendanta Kieleckiej Chorągwi Harcerzy Edwarda Wołoszyna mianowany został referentem wychowania artystycznego w Komendzie Chorągwi. Miał stopień Harcerza Orlego. W 1948 r. otrzymał stopień podharcmistrza. Uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Hufiec Harcerzy i Komendę Chorągwi Harcerzy, a następnie Komendę Chorągwi ZHP w Kielcach. Działalność harcerską zakończył w 1950 r., po zawieszeniu ZHP przez ówczesne władze.

W okresie od października 1963 r. do 28 lutego 1966 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Kielcach. Następnie od l marca 1966 r. do 30 września 1971 r. był wiceprezesem do spraw Produkcji, Gastronomii i Samorządu Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Kielcach. Od l Xl971 r. pracował na stanowisku wiceprezesa Zarządu Oddziału „Społem” do spraw Produkcji w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców. Od 1960 r. aktywnie uczestniczył w życiu sportowym Kielc i regionu. Przez 16 lat był prezesem Klubu Sportowego „Tęcza”, w którym za jego kadencji wybudowany został kompleks sportowo-rekreacyjny w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej.

Za działalność zawodową i społeczną był odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Odznaką „Zasłużony Spółdzielca”, Złotą Honorową Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Jego nazwisko znalazło się w Księdze Zasłużonych „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

Zmarł 24 VI 1976 r. w Kielcach. Został pochowany na Cmentarzu Starym.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony