Mikołajczyk Stanisław

 Mikołajczyk Stanisław


(1918 – 1943 )

Urodził się w 1918 r. w ubogiej rodzinie w Dąbrowie koło Kielc. Był synem Karola i Marianny z domu Siuda. Swoją postawą i osobowością zwrócił uwagę miejscowego proboszcza, który skierował go do kieleckiego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki. Należał do wybitnie uzdolnionych uczniów.

W gimnazjum wstąpił do 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy, w której po latach objął funkcję drużynowego. Po ukończeniu gimnazjum i przeszkoleniu na kursie instruktorskim został mianowany podharcmistrzem. Pełnił również obowiązki drużynowego drużyny harcerzy przy Szkole Powszechnej nr 10 w Kielcach przy ulicy Warszawskiej. Ze swoimi harcerzami prowadził zajęcia na temat ich postawy w wypadku wybuchu wojny. Szkolił ich również w przenoszeniu meldunków, sposobach ich niszczenia w chwili zagrożenia i dywersji.

W pierwszych dniach wojny rowerem wyjechał do Warszawy, gdzie w ramach Pogotowia Wojennego zatrudnił się jako sanitariusz. Jego marzeniem było ukończenie Wojskowej Akademii Medycznej. Po zakończeniu wojny obronnej powrócił do Dąbrowy i rozpoczął działalność w tajnym harcerstwie. 11 listopada 1939 r. wraz z innymi drużynowymi hufca kieleckiego uczestniczył w naradzie w mieszkaniu phm Jana Schweinitza przy ulicy Spacerowej 3, na której postanowiono kontynuować pracę harcerską w warunkach okupacji hitlerowskiej.

Był członkiem Szarych Szeregów, kierował drużynami „Zawiszy” i „Bojowych Szkół” w Zagnańsku-Bobrzy. Utrzymywał kontakty z partyzantami AK dostarczając im żywność, ubrania i środki opatrunkowe. Żandarmi aresztowali go gdy kolportował prasę podziemną.

Został zastrzelony w czasie ucieczki w Dąbrowie pod Kielcami 4 czerwca 1943 r. Po wojnie zwłoki ekshumowano i na początku kwietnia 1946 r. pochowano, po wspólnym pogrzebie z harcerzem Szarych Szeregów wywodzącym się z l KDH im. D. Czachowskiego - Jerzym Janią, na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Ponowny ich pogrzeb odbył się z ceremoniałem harcerskim.

Naczelnik ZHP rozkazem L.5/86 z l maja 1987 r. pośmiertnie odznaczył go Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony