Winiarski Henryk

WINIARSKI HENRYK


(1931 –2010 )

Urodził się 28 maja 1931 r. we wsi Kakonin w gminie Bieliny w powiecie kieleckim. Był synem Józefa i Franciszki z domu Grzegorczyk. Po zakończeniu szkoły na poziomie podstawowym ukończył Liceum Pedagogiczne, a następnie Studium Nauczycielskie w Kielcach.

l IX 1951 r. rozpoczął pracę nauczycielską. Pracował kolejno w szkołach wiejskich w: Bobolicach (1951-1954), Łosieniu (1953-1954) i Ostojowie (1954—1956). W Ostojowie prowadził drużynę Organizacji Harcerskiej.

Po wznowieniu działalności ZHP, po Zjeździe Łódzkim, w XII 1956 r. włączył się do pracy harcerskiej. 31 stycznia 1957 r. Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach mianowała go komendantem Hufca Kielce-powiat. W tym okresie organizował sieć drużyn harcerskich na terenie największego powiatu w Polsce oraz kształcił instruktorów harcerskich w środowisku nauczycielskim. Zdobywał kolejne stopnie instruktorskie: 15 września 1957 r. - przewodnika, l marca 1958 r. - podharcmistrza. Rozkazem GK ZHP L. 12/60 z 22 lipca 1960 r. został mianowany harcmistrzem.

W marcu 1957 r. uczestniczył w kursie drużynowych zorganizowanym przez Komendę Chorągwi w Łodzi, w sierpniu w zgrupowaniu kursów drużynowych Chorągwi Kieleckiej w Sielpi Wielkiej nad Czarną Konecką, a w XI w kursie podharcmistrzowskim w Łysej Górze. Był także członkiem kadry Centralnej Akcji Szkoleniowej - CAS 58.

Współpracował z instruktorami GK ZHP w opracowywaniu programu działania harcerstwa w środowisku wiejskim. Brał udział w opracowaniu popularnego wówczas programu pracy pod kryptonimem „Lato Wiejskich Drużyn"(LWD). Był uczestnikiem kursu LWD w V 1958 r. w Rytrze. W XI 1958 r. kierowany przez niego Hufiec Kielce-powiat włączył się do akcji programowej Chorągwi Kieleckiej „Sprzysiężenie Świętokrzyskie", Jej celem była popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Krainy Świętokrzyskiej i organizowanie baz turystycznych dla uczestników obozów wędrownych z Polski.

We wrześniu 1959 r. Komenda Chorągwi Kieleckiej powołała Sztab „Wieś", którego zadaniem był dalszy rozwój wiejskich drużyn harcerskich i zuchowych. Powierzono mu kierowanie pracami tego sztabu. Brał ak-tywny udział w pracach Komendy Chorągwi. Był wizytatorem obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie Chorągwi Kieleckiej oraz obozów z terenu chorągwi zlokalizowanych w innych województwach. We wrześniu 1962 r. powrócił do pracy nauczycielskiej. Od 1962 r. do marca 1964 r. był kierownikiem Ogniska Metodycznego Prac Ręcznych i Rysunków w Miejskim Ośrodku Metodycznym przy Inspektoracie Oś¬wiaty w Kielcach. Następnie, do 1975 r. pracował w Szkołach Podstawowych nr 16 i nr 19 w Kielcach. Od l kwietnia 1971 r. pełnił także funkcję Inspektora BHP przy Wydziale Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach, a w latach 1972-1982 był specjalistą do Spraw BHP Wydziału Oświaty i Wychowania w Kielcach. Był aktywnym działaczem Ligi Obrony Kraju.

Organizował imprezy dla młodzieży szkół kieleckich. W miejscowościach, w których pracował podejmował czyny społeczne przy budowie boisk, ogradzaniu terenu szkół, sadzeniu drzew i krzewów. W latach siedemdziesiątych XX wieku włączył się do udziału w akcji „Ciekoty" realizowanej przez Komendę Chorągwi ZHP w Kielcach.

Za działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniony. Otrzymał: Brązową Odznakę „Zasłużony Działacz LOK (1972), Złotą Odznakę ZNP (1974), Złoty Krzyż Zasługi (1974), Odznakę „Przyjaciel Dzieci" (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983). Był także nagrodzany przez Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora i Inspektora i to wielokrotnie.

Zmarł w Kielcach 29 XI 2010 r. Został pochowany na cmentarzu w Nagłowicach w powiecie jędrzejowskim.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony