Kołda Urszula Barbara

Urszula Kołada


(1945 – 2012 )

Urodziła się 29 kwietnia 1945 r. w Kielcach. Była córką Eugeniusza Putowskiego i Eugenii z Wojteckich. Ukończyła Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego im. Stanisława Staszica nr l w Kielcach oraz Szkolę Muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu. Naukę kontynuowała w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kielcach. Świadectwo dojrzałości uzyskała 11 czerwca 1963 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 4. W latach 1964-1966 była słuchaczką Studium Nauczycielskiego im. Władysława Spasowskiego - kierunek wychowanie muzyczne.

Po ukończeniu studium podjęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Łącznej gdzie zgodnie z wykształceniem uczyła muzyki. W latach 1969-1972 pracowała w Szkole Podstawowej nr 16 w Kielcach jako nauczycielka muzyki. Prowadziła również chór i zespół muzyczny. Od 1972 r. do 2007 r. związana była ze szkolnictwem specjalnym, l września 1972 r. została zatrudniona w Państwowym Zakładzie Wychowawczym (obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1) w Kielcach jako wychowawczyni w internacie, a następnie nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład zakładu.

W trakcie pracy zawodowej, studiowała w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, którą ukończyła 18 maja 1978 r. z tytułem magistra pedagogiki specjalnej.

Od l września 1983 r. była nauczycielką muzyki, prowadziła zespół muzyczny w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 14 .Od l września 1989 r. objęła stanowisko dyrektora tej szkoły. Zgodnie z założeniami reformy oświatowej w 1999 r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych. Do przejścia na emeryturę w 2007 r. była dyrektorem tej placówki.

Była nauczycielką dyplomowaną. W 2001 r. została wpisana na listę ekspertów w dziedzinie oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą. Służbę instruktorską pełniła od 1969 r. Prowadziła drużynę harcerską w Szkole Podstawowej nr 16 oraz drużyny „Nieprzetartego Szlaku” przy Szkołach Podstawowych nr 17 i 14. W latach 1975-1982 była etatową instruktorką ZHP, pełniła funkcję szczepowej Szczepu Drużyn „NS” przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Kielcach.

Prowadzone przez nią drużyny zajmowały wysokie lokaty na przeglądach, festiwalach artystycznych. Uczestniczyły w rajdach, obozach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP. Była instruktorką na obozach dla dzieci niepełnosprawnych organizowanych w Białogórze. Uczestniczyła w pracach Wydziału Nieprzetartego Szlaku Kieleckiej Komendy Chorągwi. Współorganizowała wojewódzkie przeglądy harcerskich i szkolnych zespołów artystycznych „NS”, które od kilkunastu lat odbywają się w Sielpi. Rozkazem Komendanta Chorągwi L. 8/78 z 28 listopada 1978 r. otrzymała stopień harcmistrza. Była autorką artykułów dotyczących problematyki dzieci upośledzonych umysłowo publikowanych w „Inspiracjach”, „Echu Dnia”, „Słowie Ludu”.

Za działalność zawodową i społeczną wyróżniona była nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Prezydenta miasta Kielce. Otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" (1983), Brązową Odznakę im. Janka Krasickiego (1977).

Zmarła 2 marca 2012 r. w Kielcach. Spoczywa na Cmentarzu Starym w Kielcach. W pogrzebie obok rodziny i przyjaciół uczestniczyło liczne grono instruktorów ZHP.

Anna Kateusz

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony