Kułagowska Elżbieta Barbara

Kułagowska Elżbieta


(1947 – 2010 )

Urodziła się 16 stycznia 1947 r. w Piestrzu w gminie Tuczępy. Była córką Jana Resila i Władysławy z Jankowskich. Ojciec był z zawodu nauczycielem i długoletnim kierownikiem szkół podstawowych w Biechowie i Przeczowie w gminie Pacanów. Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiła kontynuować tradycje rodzinną i rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Busku-Zdroju.

Dzięki zaangażowaniu pracującej w szkole nauczycielki i instruktorki harcerskiej Julii Tatomir wstąpiła do 18 BDH im. Elizy Orzeszkowej. Brała udział w zbiórkach, biwakach zawodach sprawnościowych. Po ukończeniu liceum uczyła się na Wydziale Filologii Polskiej w buskim Studium Nauczycielskim.

15 sierpnia 1965 r. została zatrudniona w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Busku-Zdroju na etacie nauczycielki w Jarząbkach w gminie Pacanów. Pełniła tam funkcję komendantki Ośrodka ZHP w Hufcu Busko-Zdrój. W 1966r. rozpoczęła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, które przerwała na trzecim roku ze względu na sytuację rodzinną. W szkole pracowała do końca sierpnia 1969 r. Następnie została oddelegowana do pracy w Komendzie Chorągwi ZHP w Kielcach i została instruktorką w Komendzie Hufca im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Busku-Zdroju.W tym czasie miała duży osobisty udział w budowie Domu Harcerza w tym mieście, którą podjął ówczesny komendant hufca Leszek Marciniec. Inwestycja była realizowana w całości w czynie społecznym.

W 1974r. przeprowadziła się do Kielc i l IX podjęła pracę w Komendzie Hufca ZHP im. Obrońców Westerplatte na stanowisku kwatermistrzyni oraz zajmowała się pracą drużyn zuchowych. W 1977r. prowadziła kolonię zuchową hufca kieleckiego w Kurzaczach koło Ostrowca, a rok później w Wąsoszu w powiecie koneckim, l listopada 1979r. objęła kierownictwo referatu drużyn zuchowych.

Następnie, na zasadzie porozumienia stron pomiędzy zakładami podjęła pracę w Towarzystwie Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach na stanowisku głównej księgowej. Pracowała tam do 1996 r. Aktywnie uczestniczyła m. in. w organizacji największej w tym czasie imprezy regionalnej „Dymarki Świętokrzyskie" w Nowej Słupi. W 1996r. podjęła pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, skąd jako starszy inspektor, ze względu na pogarszający się stan zdrowia odeszła na rentę.

Od 4 sierpnia 1973 r. była małżonką Andrzeja Kułagowskiego - pracownika przedsiębiorstw budowlanych. Miała dwóch synów: Adama (1974) - doktora ekonomii i Macieja (1983) - mgr filologii angielskiej.

Rozkazem L.7/70 z 20 XI 1970 r. została mianowana harcmistrzynią.

Za działalność zawodową i społeczną była wyróżniana i odznaczana. Posiadała: Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1975), brązową Odznakę Zasłużony Działacz Turystyki (1981), Odznakę Za Zasługi dla PTTK województwa kieleckiego (1983), Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1984).

Zmarła 10 sierpnia 2010 r. w Kielcach. Jest pochowana na miejscowym Cmentarzu Starym.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony