Władysław Szlefarski


(1924 – 2008 )
Urodził się 14 sierpnia 1924 r. w miejscowości Bobrza w powiecie kieleckim. Był synem Władysława i Felicji z domu Kleszczowskiej. 3 marca 1946 r. zawarł związek małżeński z Ireną. Mieli synów - Jerzego (1949) i Marka (1950). W 1937 r. ukończył szkołę powszechną w Ćmińsku.

Pracę zawodową jako kierowca podjął 2 września 1946 r. w Państwowej Centrali Handlowej w Radomiu, gdzie pracował do 31 marca 1950 r., a następnie zatrudnił się w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 2 Oddział Zaopatrzenia Kolejarzy w Kielcach. Od 13 kwietnia 1950 r. do 15 marca 1969 r. pracował w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako kierowca.

Kolejnym miejscem jego zatrudnienia była Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP, gdzie pracował na pełnym etacie od 16 IV 1969 r. do 29 XII 1989 r., a od 2 stycznia 1990 r. - w niepełnym wymiarze etatu.

Rozkazem Komendanta Chorągwi L. 7/76 z 24 września 1976 r. otrzymał stopień harcmistrza.

Władysław Szlefarski

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony: Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1981), Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Brązowym Krzyżem Zasługi (1959), Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” nadanym rozkazem Naczelnika ZHP, L. 11/80 z 7 października ł980 r., Odznaką „Janka Krasickiego” (1975).

Zmarł 13 IV 2008 r. Pochowany został na cmentarzu w Cedzynie.

Elżbieta Kubiec

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony