Fuchs Edmund

Edmund Fuchs


(1922 – 2004 )
Urodził się 13 listopada 1930 r. w Zakrzewku w powiecie Ostrów Mazowiecka. Był synem Rajmunda i Reginy z domu Szostak.

26 lutego 1946 r. wstąpił do 9 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Lisa-Kuli. Przyrzeczenie harcerskie złożył na ręce Zygfryda Kumora 30 marca 1947 r. W latach 1946-1947 brał udział w obozach szkoleniowych Hufca Harcerzy w Kielcach, które odbywały się w Cedzynie, Baszowicach i Zagnańsku.

11 lipca 1974 r. złożył zobowiązanie instruktorskie. 8 XI 1974 r. rozkazem Komendy Hufca Kielce-miasto został mianowany podharcmistrzem. W Chorągwi Kieleckiej tworzył wzorce współpracy harcerstwa ze spółdzielczością mieszkaniową. W hufcu kieleckim koncentrował się na tworzeniu bazy noclegowej i sprzętowej dla drużyn osiedlowych.

W 1976 r. rozpoczął wieloletnią działalność harcerstwa na terenie osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Zagórskiej. Wraz z harcerzami z osiedla KSM brał udział w obozach organizowanych w ra-mach akcji Chorągwi Kieleckiej pod kryptonimem „Ciekoty”, której celem miała być budowa „Szklanego Domu” na terenie tej miejscowości.

W 1990 r. pełnił funkcję komendanta Osiedlowego Związku Drużyn w KSM. We współpracy z Zarządem Spółdzielni i administracją tego osiedla przez wiele lat kierował akcją letnią i działalnością baz Nieobozowej Akcji Letniej oraz turnusów dla wychowanków kieleckich Domów Dziecka. Miał udział w powołaniu drużyny żeglarskiej „Pasat”, która organizowała rejsy, szkolenia i obozy żeglarskie.Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP rozkazem L. 7/76 z 24 IX 1976 r. mianował go harcmistrzem. Brał udział w pracach organizacyjnych kolejnych Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach pełniąc funkcje zastępcy komendanta.

W latach 1995-1997 oraz 2000-2004 był wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca Kielce-miasto, a od grudnia 2002 r. był także członkiem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. W latach 1978-1982 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Chorągwi Kieleckiej. 15 czerwca 1987 r. naczelnik ZHP mianował go harcmistrzem Polski Ludowej - najwyższym wówczas stopniem instruktorskim. W latach 1979-1985 był aktywnym członkiem Ligi Ochrony Przyrody i Straży Ochrony Przyrody. Po przejściu na emeryturę nadal pracował społecznie na rzecz młodzieży harcerskiej.

Zmarł 26 VII 2004 r. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

Za działalność zawodową i społeczną posiadał m. in. Srebrny Krzyż Zasługi (1983), Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1980), Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1993), Medal „Za Zasługi dla Kieleckiego Hufca ZHP im. Obrońców Westerplatte” (1989) oraz Odznakę „Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP”.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja Rembalskiego


Kliknij by powrócić do nadrzędnej strony