hm Mariusz Zaremba

Mariusz Zaremba


( 1956 – 2010)
Harcmistrz Mariusz Zaremba urodził się 1 lutego 1956 roku w Kielcach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach gdzie 1 kwietnia 1964 roku wstąpił do drużyny zuchowej. W 35 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej pełnił funkcję zastępowego a następnie przybocznego. Utworzenie w szkole szczepu było impulsem do rozwoju specjalności w drużynach. Takich jak fotograficzna, łącznościowa, młodzieżowa służba ruchu, lotnicza, sanitarna. Przynależność do drużyny o specjalności łącznościowej, być może, przyczyniła się do późniejszego rozwoju zainteresowań oraz wyboru zawodu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej Mariusz kontynuował naukę w VI LO w Kielcach oraz działalność harcerską. Zobowiązanie instruktorskie złożył 1 września 1973 roku i otrzymał stopień instruktorski "organizatora". Po maturze w 1975 roku podjął studia, które po kilku miesiącach przerwał a dalszą naukę kontynuował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu po których został oficerem Wojska Polskiego w stopniu podporucznika. Podczas studiów aktywnie działał jako krótkofalowiec w Klubie SP 5 PSL przy WSOWŁ.

Swoja zawodową pracę w wojsku zakończył w JW 3417 / na Stadionie/w Kielcach skąd przeszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika. Pracując w jednostce wojskowej współpracował z 85 Kielecką Drużyna Harcerska przy VIII LO w Kielcach oraz Komedą Hufca Kielce-m. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powrócił do czynnej działalności instruktorskiej pełniąc miedzy innymi funkcję zastępcy Komendanta Hufca Kielce-m, kierownika Harcerskiego Klubu Łączności SP7 ZHK. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu powstało w Hufcu prężne krótkofalarskie środowisko harcerskie.

Decyzją Kapituły wyróżniony został Honorową Odznakę i dyplomem 85- lecia Harcerstwa na Kielecczyźnie.

Rozkazem Komendanta Chorągwi ZHP L.19/95 z dnia 2.12.1995 otrzymał stopień harcmistrza.

Działał także w Polskim Związku Krótkofalowców pod znakiem SP7 LI ex SP7 HTD pełniąc między innymi funkcję Wiceprezesa Świętokrzyskiego OT PZK

Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Kielcach.

Zmarł nagle 14 czerwca 2010 roku w wieku 54 lat, pochowany został w dniu 18 czerwca na cmentarzu starym w Kielcach.
prosimy o uzupełnienie naszego materiału o Mariuszu wszystkich tych co posiadają informacje o jego działalności harcerskiej - email: dhkielce@dhkielce.zhp.pl lub nietylkoja@onet.euKliknij by powrócić do nadrzędnej strony