Stanisław Jasiński

Stanisław Jasiński


(1940 – 2006 )
Urodził się 8 maja 1940 r. we wsi Wzdół Rządowy w powiecie kieleckim. Był synem Franciszka i Zofii z Zielińskich. Naukę rozpoczął w 1947 r. w rodzinnej miejscowości. W 1956 r. wstąpił do Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Naukę w tej szkole przerwał i ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową, w której zdobył zawód - ślusarz narzędziowy. Równocześnie uczył się w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. Obie te szkoły ukończył w 1959 r.

Od sierpnia tego roku do maja 1960 r. pracował w Oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej jako monter. W 1961 r. rozpoczął naukę na Wydziale Matematyki w Studium Nauczycielskim im. Władysława Spasowskiego w Kielcach. W następnym roku przeniósł się do Studium Nauczycielskiego w Katowicach, które ukończył w 1963 r. W latach 1967— 1977 pracował w Zespole Szkół „Chemar” jako nauczyciel matematyki. Tam założył szczep harcerski, którego został opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej i jego komendantem.

W latach 1978-1982 pracował na stanowisku kierownika Sekcji Socjalnej w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Kielcach. W tym okresie był też radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach. W latach 1984-1986 pracował jako nauczyciel w szkole w Daleszycach. Równolegle studiował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dyplom tej uczelni otrzymał w 1987 r. Od kwietnia 1986 r. do przejścia na emeryturę w lipcu 2003 r. pracował jako wychowawca w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach.

Po utworzeniu z jego inicjatywy szczepu harcerskiego przy Zespole Szkół przy „Chemarze” uczestniczył w akcjach letnich i zimowych. W 1969 r. był współorganizatorem Ośrodka Pracy Drużyn „Herby” w hufcu Kielce-miasto. W tym samym roku był komendantem obozu harcerskiego w Warce. Szczep pod jego kierownictwem prowadził pożyteczną działalność wśród dzieci i młodzieży tej zaniedbanej wówczas dzielnicy. Założył między innymi zespół muzyczny „Kontury”, który odnosił sukcesy na przeglądach muzyki młodzieżowej. Szczep był organizatorem wycieczek, obozów krajowych i zagranicznych m.in. na Węgry.

Na II Konferencji Hufca Kielce-miasto 2 kwietnia 1967 r. został wybrany w skład Komisji Rewizyjnej Hufca. Ponownie tę funkcję powierzono mu na III Konferencji 23 lutego 1969 r. Na V Konferencji 16 grudnia 1973 r. wszedł w skład Rady Hufca Kielce-miasto. Komendant Kieleckiej Chorągwi rozkazem L.8/71 z 12 grudnia 1971 r. mianował go harcmistrzem.

Naczelnik ZHP rozkazem L. 10/72 z l października 1972 r. przyznał mu Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.

W latach 1975-1976 wraz ze swym Szczepem uczestniczył w akcji Chorągwi Kieleckiej „Ciekoty”, której celem było poznanie życia i twórczości Stefana Żeromskiego oraz budowa „Szklanego Domu” w tej miejscowości. Był komendantem obozu w miejscowości Leszczyny.

Rozkazem Naczelnika L.29/83 z 22 lipca 1983 r. otrzymał stopień harcmistrza Polski Ludowej. Po reorganizacji harcerskich struktur 15 XI 1984 r. powołany został na terenie powiatu kieleckiego Hufiec Świętokrzyski. Został wybrany na funkcję jego komendanta.

Naczelnik ZHP w 1987 r. odznaczył go Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Ponadto od 1976 r. posiadał uprawnienia przewodnika świętokrzyskiego. Od 1992 r. należał do Stowarzyszenia Przewodników Świętokrzyskich. Zdobył również uprawnienia do oprowadzania po Jaskini „Raj” oraz po ŚPN. Od 1980 r. był pilotem wycieczek zagranicznych.

Od 1963 r. był również działaczem Związku Nauczycielstwa Polskie-go. Pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału ZNP oraz Oddziałowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Kielcach. Od 2004 r. był ławnikiem w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.

Odznaczony był również Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984), Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1979), Złotą Odznaką ZNP (2006).

Stanisław Jasiński

Zmarł 9 listopada 2006 r. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Jego imię i nazwisko zostało umieszczone na tablicy poświęconej pamięci zmarłych przewodników świętokrzyskich na dawnym Cmentarzu Komunalnym.

Andrzej Rembalski

tekst z - „HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KIELECCZYZNY” - pod redakcją Andrzeja RembalskiegoKliknij by powrócić do nadrzędnej strony