Marian Marjański

Marian Mariański


(1927 – 2006 )
Druh Marian Marjański urodził się 18 sierpnia 1927 roku w Kielcach. Uczęszczał do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Pani Cebrzyńskiej, Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica a następnie do Szkoły Podstawowej nr 6 w Kielcach. Z harcerstwem zetknął się po raz pierwszy w roku 1937 w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Kielcach w 3 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Drużynowym był Julian Chmielowski a zastępowym Jerzy Kurzyk. W sierpniu 1939 roku uczestniczył w zbiórce Wojennego Pogotowia Wojennego. Został przydzielony do grupy w której do głównych zadań należało m.in. pełnienie dyżurów w Magistracie, rozklejanie w mieście obwieszczeń, roznoszenie kart mobilizacyjnych, kopanie rowów przeciwlotniczych jak również Obrona Przeciwlotnicza Państwa.

Po wybuchu wojny wraz z zajęciem Kielc przez Niemców zmieniły się działania grupy do której był przydzielonych Marian Mariański. Działalność ta polegała na zbieraniu od społeczeństwa żywności, lekarstw, kocy, papierosów itp. Dary zebrane różnymi sposobami dostarczane były jeńcom wojennym.

Dh Marian działalność w konspiracji rozpoczął we wrześniu 1939 roku początkowo w tajnym harcerstwie – Szarych Szeregach, a następnie w Armii Krajowej – początkowo w Rodzinie Wybranieckich, a następnie 4 p.p. leg II Kompanii. Dowódcą był rotmistrz „Zapała”, a II plutonu ppor Pirat, dowódcą drużyny był kapral „Wicher”.

Marian Marjański brał udział w bitwach pod Daleszycami, Antoniowem, Janisławicami, Radkowem, Kraśnikiem i w wielu innych potyczkach. 30 września 1944 r. został zdemobilizowany i wrócił do Kielc. Utrzymywał jednak stały kontakt z kolegami z Szarych Szeregów.

Po wyzwoleniu Kielc w roku 1945 działalność harcerską kontynuował w 5 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej w Szkole Ćwiczeń jako zastępowy - drużynowym był wówczas dh Jerzy Kurzyk. Następnie był zastępowym w I KDH w Gimnazjum J. Śniadeckiego w Kielcach. W dniach 21-23 września 1945 brał udział w zlocie harcerskim z okazji XXV - lecia Harcerstwa Górnośląskiego – na czele delegacji Chorągwi Kieleckiej stał Edward Wołoszyn.

W 1946 roku uczestniczył w obozie I KDH w Celinach, jak również w zlocie Hufca Kielce w Cedzynie. W 1948 zdobył stopień Harcerza RP. Do roku 1949 pełnił czynną służbę w ZHP.

Powrócił do czynnej pracy w ZHP w roku 1981 r. jako członek Kręgu „Łysica” w Kielcach. Będąc w stopniu wg nowego nazewnictwa pwd (dawnej drużyny po próbie) został skierowany przez KH Kielce do opieki nad Szczepem Harcerskim przy Szkole Podstawowej Nr 9 na Baranówku.

W grudniu 1982 na Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Hufca Kielce został wybrany do Rady Hufca i Komendy Hufca, której komendantem był Karol Fijałkowski. Komenda Hufca powierzyła mu funkcję z-cy Komendanta Hufca do spraw organizacyjnych, którą pełnił do kwietnia 1983 r. W 1983 roku został mianowany na stopień harcmistrza.

Od 1982 do 1997 roku pełnił wiele funkcji instruktorskich w Komendzie Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, m.in. członka zespołu wizytacyjnego KCH ds. Harcerskiej Akcji Letniej (lata 1986,1987,1989), pracownika w Wydziale Finansowym KCH (lata 1985-89), członka kadry Centralnych Manewrów Techniczno – Obronnych w Sielpi(1988 r.), sekretarza Komisji Stopni Instruktorskich KCH (1996-97).

Brał czynny udział w pracy Hufca Kielce im. Obrońców Westerplatte pełniąc m.in. funkcje: z-cy Komendanta Hufca(19832-83), Komendanta Szczepu przy Szkole Podstawowej nr 9 (1983-85), członek Komisji stopni instruktorskich KH Kielce (1985-96), członka Komisji Rewizyjnej KH Kielce (1992-93). Dh Marian Marjański od chwili reaktywowania Hufca Świętokrzyskiego aktywnie włączył się w jego pracę. Pełnił m.in. funkcję kwatermistrza Hufca (1987), instruktora KH Świętokrzyskiego, przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Świętokrzyskiego (1980-90).

Od chwili powrotu do czynnie działalności w ZHP w 1981 r. czynnie i bardzo aktywnie uczestniczył w wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej. Już w 1982 roku brał czynny udział w kadrze Zgrupowania obozów Hufca Kielce w Janowie. W turnusie I – komendantem zgrupowania był hm Karol Fijałkowski, a w turnusie II – komendantem zgrupowania była hm Alicja Zychowicz. Ta jego przygoda obozowa trwała do roku 1996. Potrafił przekazywać zdobytą na obozach przedwojennych i bezpośrednio po wojnie wiedzę współczesnej kadrze instruktorskiej w celu zachowania ciągłości zasad tradycyjnego obozowania harcerskiego. Dowodem jego czynnej pracy na rzecz Harcerskiej Akcji jest wieloletni udział i pełnienie funkcji m.in. Zgrupowania Obozów Hufca Kielce w Janowie (1982), kwatermistrza Zgrupowania Namiestnictwa Zuchowego Hufca Kielce w Kotlicach (1983-84), Pełnomocnika KCH ds. wymiany obozowej harcerzy polskich z pionierami NRD, z-cy Komendanta ds. programowych obozu Hufca Świętokrzyskiego w Jantarze (1988), Komendanta Obozu Grupy Niemieckiej (1990).

Druh hm Marian Marjański szczególnie pokochał Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Pracując na rzecz Festiwalu podejmował się trudnych wyzwań m.in. był z-cą szefa sztabu XII Festiwalu (1985) oraz Komendantem III Obozu (1995).Festiwalem żył i interesował się jego sprawami aż do końca życia.

W swoim pamiętniku pt. „Wybrane wspomnienia ze sztambucha seniora druha” w 2003 roku napisał: „Pracę w harcerstwie zakończyłem w roku 2000. Nie przestałem jednak być harcerzem i w dalszym ciągu obserwuję pracę harcerzy w Kieleckim Hufcu”. Ostatniego zapisu w sowim sztambuchu dokonał w marcu 2006 roku.

Zmarł 14 grudnia 2006 roku. Został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Druh Marian Marjański zawodowo pracował od 1942 roku – początkowo w Zakładzie Fotograficznym w Kielcach, a następnie po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu tytułu Technika Ekonomii pracował m.in. w Zarządzie Miejskim (1948), Powszechnej Kasie Oszczędności w Kielcach (1948-73), Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego (1973-75), Wyższej Szkole Pedagogicznej (1975-77), Kombinacie Budowlanym „Rembud” w Kielcach (1978-1982). W 1982 roku przeszedł na emeryturę.

Marian Mariański

Wiosna 1939r. - 3 Kielecka Drużyna Harcerska zastęp „Orłów”
dh Marian Marjański –pierwszy od prawej w pozycji lezącej.


tekst opracował: Karol FijałkowskiKliknij by powrócić do nadrzędnej strony